Szukaj

Produkty

Kategorie

Kolekcje

Producenci

Brak wyników

DZIKA KARTA

REGULAMIN PROGRAMU "DZIKA KARTA"
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w Programie "DZIKA KARTA"
2.
Program jest realizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ma charakter jawny i jest otwarty dla wszystkich
uczestników, którzy spełniają warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.
3.
Programy są prowadzone w punktach:
a) ul. Kopernika 23, Warszawa
4.
Organizatorem Programu jest:
a) sklep stacjonarny oferujący produkty marki WK oraz DZIK:
WK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 57/10 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646549, NIP: 7010633012 (zwana dalej „Organizatorem”).
5.
Warunki uczestnictwa w Programach są określone wyłącznie przez niniejszy Regulamin. W trakcie trwania
Programów, treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, Punktach Sprzedaży oraz na stronie internetowej

http://dzikakarta.wksklep.pl

§ 2
OŚWIADCZENIA ORAZ ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMACH
1.
Uczestnictwo w Programach jest dobrowolne i nieodpłatne.
2.
Uczestnikiem Programów może być tylko osoba fizyczna (zwana dalej „Uczestnikiem”), spełniająca wszystkie warunki
uczestnictwa określone w Regulaminie.
3.
Obowiązkiem każdego Uczestnika Programu jest zapoznanie się z Regulaminem i przestrzeganie jego zasad. W
przypadku, stwierdzenia przez Organizatora naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo
do wykluczenia z Programu Uczestnika, który dopuścił się naruszenia.
4.
Przez przystąpienie do Programu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje je
w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad, określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, iż
spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie.
5.
Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków
najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w
linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
6.
Warunkami koniecznymi uczestnictwa w Programach są:
a) posiadanie Karty uczestnictwa w Programie - otrzymaną w punkcie sprzedaży;
b) oznaczenie Karty pieczątkami lub naklejkami uzyskiwanymi za zakup asortymentu objętego Programem
§ 3
ZASADY PROGRAMU
1.
Uczestnik może otrzymać Karty przy zakupie asortymentu objętego Programem wraz z pieczątką lub naklejką przy zakupie według zasad:

a) jedna pieczątka lub naklejka za każde wydane 40zł w punkcie sprzedaży - dla pól oznaczonych napisem "40zł",

b) jedna pieczątka lub naklejka za każde wydane 50zł w punkcie sprzedaży - dla pól oznaczonych napisem "50zł", wszystkie pola oznaczone "40zł" muszą być wcześniej oznaczone naklejką lub pieczątką.

c) jedna pieczątka lub naklejka za każde wydane 120zł w punkcie sprzedaży - dla pól oznaczonych napisem "120zł", wszystkie pola oznaczone "50zł" muszą być wcześniej oznaczone naklejką lub pieczątką
2.
Uczestnik może otrzymać więcej niż jedną Kartę, pod warunkiem kolejnego zakupu asortymentu objętego Programem.
3.
Karty Programu "DZIKA KARTA" ważne są przez 12 miesięcy (rok) od daty założenia.
§ 4
NAGRODY
1.
Każdy uczestnik, który zgromadzi odpowiednią liczbę pieczątek lub naklejek na swojej karcie jest uprawniony do zakupu za 0,01zł: 

a) opaski lub pillbox'a za zebrane 3 pieczątek na jednej Karcie na polach oznaczonych "40zł" 

b) skarpetek lub sosu za zebrane 4 pieczątek na jednej Karcie na polach oznaczonych "50zł" 

c) koszulki lub białka za zebrane 3 pieczątek na jednej Karcie na polach oznaczonych "120zł" 

2.

Każdy uczestnik, który zgromadzi maksymalną liczbę pieczątek lub naklejek na swojej karcie jest uprawniony do uzyskania rabatu kwotowego w wysokości 100 PLN, do wykorzystania przy jednorazowym zakupie o wartości min. 101 PLN.

3.

Nagrody zostaną wydane w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce
lub zamiany na inne nagrody.

§ 5
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.
Wszelkie reklamacje (zwane dalej „Reklamacjami”) mogą być składane jedynie przez Uczestników Programu i mogą
dotyczyć wyłącznie jego przebiegu.
2.
Reklamacje należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail biuro@wksklep.pl
3.
Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania Reklamacji w formie określonej
Regulaminem.
4.
Reklamacje rozpatruje Organizator Programu. Decyzje Organizatora rozstrzygające Reklamacje są ostateczne i
wiążące.
§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
We wszystkich sprawach dotyczących Programu, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje
Organizator.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj